View translation - Wallis i Futuna » Wallis & Futuna

What is Wallis i Futuna in English?

The Polish Word Wallis i Futuna in English is Wallis & Futuna

What is Wallis & Futuna in Polish?

Wallis & Futuna translated into Polish is: Wallis i Futuna