Unicode Code/html code for Polish letters and symbols

Category: General

Letter HTML Code Unicode
ąąU+0105
ĄĄU+0104
ććU+0107
ĆĆU+0106
ęęU+0119
ĘĘU+0118
łłU+0142
ŁŁU+0141
ńńU+0144
ŃŃU+0143
óóU+00f3
ÓÓU+00d3
śśU+015b
ŚŚU+015a
źźU+017a
ŹŹU+0179
żżU+017c
ŻŻU+017b
And of course if you want ALL the letters of the Polish alphabet:
Letter HTML Code Unicode
aaa
AAA
ąąU+0105
ĄĄU+0104
bbb
BBB
ccc
CCC
ććU+0107
ĆĆU+0106
ddd
DDD
eee
EEE
ęęU+0119
ĘĘU+0118
fff
FFF
ggg
GGG
hhh
HHH
iii
III
jjj
JJJ
kkk
KKK
lll
LLL
łłU+0142
ŁŁU+0141
mmm
MMM
nnn
NNN
ńńU+0144
ŃŃU+0143
ooo
OOO
óóU+00f3
ÓÓU+00d3
ppp
PPP
qqq
QQQ
rrr
RRR
sss
SSS
śśU+015b
ŚŚU+015a
ttt
TTT
uuu
UUU
vvv
VVV
www
WWW
xxx
XXX
yyy
YYY
zzz
ZZZ
źźU+017a
ŹŹU+0179
żżU+017c
ŻŻU+017b